Electra M&E Romania

אלקטרה מבצעת פרויקטים שונים ברומניה באמצעות החברה-הבת שלה אפקון-אלקטרה רומניה, שנוסדה ב-2006.

תחומי הפעילות של אלקטרה ברומניה מהווים נקודת זינוק לפעילויות עתידיות בכל אזור הבלקן. באמצעות צוות מיומן של מהנדסים ומנהלי פרויקטים, החברה מפקחת על תכנון, התקנה והפעלה של פרויקטים אלקטרו מכאניים רבים. בין הפרויקטים של החברה  בתי קולנוע, מרכז מסחרי ענק ועוד.