ELETCO Angola

הוקמה בינואר 2013 כמיזם חדש שמטרתו להציב סטנדרטים חדשים של איכות ומומחיות הנדסית בשוק באנגולה.

פעילותה העיקרית של חברת Eletco מתמקדת בבנייה ובהתקנת מערכות אלקטרו-מכניות רחבות היקף. כחברה הרואה עצמה מובילה וחדשנית, Eletco שמה לעצמה למטרה לחדור לשוק ההתקנות בפרויקטי חשמול במתח גבוה, בינוני ונמוך מאוד בכל רחבי אנגולה, ומביאה עמה שיטות הנדסיות חדשניות וטכנולוגיה מודרנית לכל הארץ, כולל לאזורים כפריים ומרוחקים.

החברה השלימה את פרויקט ,VISTA פרויקט מגורים ייחודי עבור עובדי חברת הנפט הצרפתית  TOTAL  בלואנדה בירת אנגולה ,ופרויקט תחמ"שים.